Members of the Mahavir Education Trust Board

Shri Keshavji Umarshi Chhadva Chairman
Shri Damji Lalji Shah Managing Trustee
Shri Navin Karamshi Shah Managing Trustee
Shri Shamji Tokarshi Vora Trustee – President
Shri Nenshi Lakhamshi Shah Trustee-Vice President
Shri Piyush Vasantji Shah Trustee _ Hon Secretary
Shri Popatlal Meghji Shah Trustee
Shri Jadhavji Lalji Shah Trustee
Shri Mansukh Laxmichand Shah Trustee – Hon. Jt. Secretary
Shri Premji Meghji Rambhia Hon. Jt. Secretary


Shah And Anchor Kutchhi Engineering College

Mahavir Education Trust Chowk, W. T. Patil Marg, Near Dukes Company, Chembur, Mumbai- 400 088.

Email: mail@shahandanchor.com

© Shah And Anchor Kutchhi Engineering College.